ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง

 • 66821097_3002730006465481_3499711555199565824_o.jpg
 • 66827032_3002728656465616_4434001688088543232_o.jpg
 • 67063688_3002727733132375_2145213890928050176_o.jpg
 • 67119504_3002729479798867_2074433839207284736_o.jpg
 • 67151029_3002729066465575_6088937116488695808_o.jpg
 • 67169896_3002730306465451_7336254610622906368_o.jpg
 • 67184121_3002727099799105_4742549707681693696_o.jpg
 • 67291790_3002731666465315_4749116699792375808_o.jpg
 • 67367061_3002731179798697_2406422888358871040_o.jpg
 • 67395601_3002730729798742_528300901761286144_o.jpg
 • 67413252_3002731779798637_5739001950217699328_o.jpg
 • 67472901_3002730973132051_9118843081309814784_o.jpg
 • 67558920_3002731506465331_4631165017964675072_o.jpg
 • 67584817_3002731029798712_5203082021286445056_o.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.

พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้แทนหน่วยมณฑลทหารบกที่ 26, ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

ตามที่รัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง ก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามที่ปรากฏภาพข่าวทางสื่อมวลชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๓ โดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓ มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการป้องกัน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนัดแข่งรถในทาง รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน บิดา มารดา ให้ทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ ตลอดทั้งให้คำแนะนำตักเตือน

2. มาตรการปราบปราม มีการวางแผนบูรณาการใช้กำลัง การรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวน นำไปสู่ขั้นตอนการจับกุม ส่งฟ้องต่อศาล มีการตรวจสอบประวัติ หากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ พนักงานสอบสวนจะบวกโทษ หรือเพิ่มโทษ แล้วแต่กรณี

3. มาตรการสอบสวนขยายผล กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาทำทัณฑ์บน หากกระทำผิดซ้ำ จะนำไปสู่การดำเนินคดี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมถึง การสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถ รวมถึงสนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การแข่งรถ

โดยผลการระดมกวาดล้างมีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 4๘๑ ราย แบ่งเป็นฐานความผิดในการจับกุม ดังนี้ 

๑. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒

๑.๑ ม.๔๓ (๘), ม.๑๖๐ ขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น จำนวน ๑๖ ราย

๑.๒ ม.๔๓ (๔), ม.๑๕๗ ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวอันอาจอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน จำนวน ๖ ราย

๑.๓ ม.๑๓๔ วรรค ๒ จัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑ ราย

๑.๔ ม.๒๑, ๑๕๒ จำนวน ๕ ราย

๑.๕ ม.๗ ๑๕๒ ๔๖ ราย

๑.๖ ม.๔๓(๓), ม.๑๕๗ ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำนวน ๒๐ ราย

๒. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒.๑ ม.๑๔, ม.๖๐ เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น จำนวน ๑๒๘ ราย

๒.๒ ม.๔๒, ม.๖๖ ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๘๗ ราย 

๒.๓ ม.๑๒, ม.๖๐ ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน จำนวน ๑๓๓ ราย

๒.๔ ม.๖(๑), ม.๕๙ ใช้รถยังมิได้จดทะเบียน จำนวน ๒๑ ราย

๒.๕ ม.๕๖, ม.๖๐ ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ จำนวน ๑๒ ราย 

๓. คำสั่ง คสช.ที่ ๔๖/๒๕๕๘ มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ จำนวน ๘ ราย