ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ประชาสัมพันธ์การการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 10.00 น.

     ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ตได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและให้คำนึงและเคารพกฏจราจรให้เคร่งครัดเพราะทุกวันนี้มักจะมีอุบัติเหตุ และมีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและได้ชี้แจงกรณี ผู้ที่กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฏหมายจราจรและได้รับใบสัางจากเจ้าพนักงานจราจรและต้องไปชำระค่าปรับ ณ สถานที่ กฏหมายกำหนด