ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ชุดมวนชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ประชาสัมพันธ์ถึงการตากข้าวบนถนน

     ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชน ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านความจำเป็นพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น แจกจ่ายแผ่นพับประสัมพันธ์.รู้ทัน..ภัยใกล้ตัว/คูมือประชาชน/เผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  รวมทั้งฝากเตือนประชาชนในช่วงนี้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวประจำปีแล้ว ควรระมัดระวังในการตากข้าวบนทางการจราจร(ถนน) โดยเฉพาะเส้นทางหลัก ห้ามมิให้ตากข้าวบนพื้นที่ผิวจราจรในลักษณะกีดขวางการจราจร ที่มีคนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ห้ามตากข้าวใกล้ทางร่วมทางแยก ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นการผิดกฎหมายจราจร และในกรณีที่ข้าวยังไม่แห้ง.ต้องเก็บไว้บนถนนให้เฝ้าระวังการลักขโมยข้าวเปลือกที่ตากด้วยเช่นกัน จึงฝากเตือนมาด้วยความห่วงใย...