โครงการเลี้ยงไก่

ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 
1. ชื่อโครงการ              โครงการเลี้ยงไก่

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

3. เจ้าของโครงการ       สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

4. ปีงบประมาณ            2563

5. หลักการและเหตุผล
          ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงไก่ โดยมีการศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติจริง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีทักษะอาชีพพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ โดยใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่าย พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งจะทำให้กำลังพลรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6. วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของกำลังพลในหน่วยงาน
          2. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคไข่ที่มีคุณภาพ
          3. เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของตำรวจและครอบครัว
          4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกำลังของหน่วย
          5. เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

7. วิธีดำเนินการ
          1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
          2. ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว และจัดทำโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่
          3. เตรียมดินตาข่ายกั้นสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลาย
          4. ไก่พื้นเมืองที่มีอยู่แล้ว และจัดซื้อพันธุ์ไก่ อาหาร อุปกรณ์

8. ระยะเวลาดำเนินการ
          - ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปงบประมาณ

9. ใช้งบประมาณ
          - งบประมาณปกติของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
          - ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นปกติของหน่วยงาน

10. การติดตามและรายงานผล
          - ให้งานชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติให้ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบ ทุกระยะ 3 เดือน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          2. ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้
          3. เศรษฐกิจในภาพรวมของหน่วยงานดีขึ้น