คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจการตำรวจ

 

         
    นาย กมล  เรืองสุขศรีวงศ์
ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 
   
           
    พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม
รองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์
   
             

ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

    

 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภัยของประชาชน

 

นายสมศักดิ์  ภัทรานนท์อุทัย หัวหน้า
       

นายพิศิษฐ์  ผาบุตร
หัวหน้า
 


นายสมชาย  ตัณฑะเลขา
ผู้ช่วย
 

พ.ต.ท.มนัสวุฒิ  บรรยงค์
ผู้ช่วย
   

นายสมชาย  ชื่นภากรณ์
ผู้ช่วย
 

พ.ต.ท.ศิริวัฒน์  สมกิจศิริ
ผู้ช่วย
             

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

ด้านการจราจร

 

นายอัทธเมศร์  สุพรรณสมบูรณ์
หัวหน้า
     

นายพยุงศักดิ์  คลังเกษม
หัวหน้า
 


นายอำนาจ  เพชรเลิศ
ผู้ช่วย
 

พ.ต.ท.ภานุวัฒน์  มากมูล
ผู้ช่วย
 

นายอธิปัตย์  ผ่องบุพกิจ
ผู้ช่วย


นายวิโรจน์  ชาญนิติ
ผู้ช่วย


พ.ต.ท.อานนท์  เหล็กดี
ผู้ช่วย
     

ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติ

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

   

นายอารยะชัย  ชนะวิเศษ
หัวหน้า
     

นายสมชาย  จิตร์ไทย
หัวหน้า
 


นายพัชรพล  เพชรรัตน์
ผู้ช่วย
 

พ.ต.ท.ธรรมนูญ  รอบแคว้น
ผู้ช่วย
 

นายพันธ์พิชิต  ล้อประสิทธิ์
ผู้ช่วย


นางบังอร  วรฉัตร
ผู้ช่วย


พ.ต.ท.ธนานนท์  ไชยสิน
ผู้ช่วย