สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม

เปรียบเทียบแบบ 4 กลุ่มเป็นรายเดือน

         ปี 2562 - 2563                           

         ปี 2561 - 2562                            

         ปี 2560 - 2561                            

         ปี 2559 - 2560                           

          >>>เปรียบเทียบแบบรายปี<<<

เปรียบเทียบแบบแบ่งเป็นกลุ่มเป็นรายปี

                       กลุ่ม 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ

                                      ปี 2562

                                      ปี 2561

                                      ปี 2560

                                      ปี 2559

                       กลุ่ม 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

                                      ปี 2562

                                      ปี 2561

                                      ปี 2560

                                      ปี 2559

                       กลุ่ม 3 ฐานความผิดพิเศษ

                                      ปี 2562

                                      ปี 2561

                                      ปี 2560

                                      ปี 2559

                       กลุ่ม 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

                                      ปี 2562

                                      ปี 2561

                                      ปี 2560

                                      ปี 2559