ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ปี 2559

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา - - - - - - - - 1 1 -  
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 1 1 - - - - - - - - - -
1.3 พยายามฆ่า 4 4 1 1 3 3 - - - - - -
1.4 ทำร้ายร่างกาย 1 1 - - 1 1 - - 1 1 2 2
1.5 ข่มขืน - - - - - - - - 1 - 1 1

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา - - - - - - 1 1 - - -  
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย - - - - - - - - - - - -
1.3 พยายามฆ่า 3 2 1 1 - - - - - - - -
1.4 ทำร้ายร่างกาย 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1
1.5 ข่มขืน - - - - - - 1 1 1 1 - -

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2 2
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 1 1
1.3 พยายามฆ่า 12 11
1.4 ทำร้ายร่างกาย 18 17
1.5 ข่มขืน 4 3