ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2559

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์ - - - - - - - - - - -  
2.2 ชิงทรัพย์ - - 1 1 - - - - - - - -
2.3 วิ่งราวทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.4 ลักทรัพย์ 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 5 4
2.5 กรรโชกทรัพย์ - - - - 1 1 - - - - - -
2.6 ฉ้อโกง 3 3 - - 2 1 - - 2 2 10 10
2.7 ยักยอกทรัพย์ 1 1 1 1 - - 4 4 1 1 1 1
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 1 1 - - - - - - - - - -
2.9 รับของโจร - - - - - - - - - - - -
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - - -
2.11 วางเพลิง - - - - - - - - - - - -

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์ - - - - - - - - - - -  
2.2 ชิงทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.3 วิ่งราวทรัพย์ - - 1 1 1 1 - - - - - -
2.4 ลักทรัพย์ 3 2 4 4 4 3 9 8 8 8 2 2
2.5 กรรโชกทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.6 ฉ้อโกง 1 1 3 2 2 2 5 1 1 1 10 6
2.7 ยักยอกทรัพย์ 2 1 3 2 2 2 - - 4 3 1 1
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย - - 1 - - - - - - - 1 1
2.9 รับของโจร - - - - - - - - - - - -
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - - -
2.11 วางเพลิง - - - - - - - - - - - -

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์ - -
2.2 ชิงทรัพย์ 1 1
2.3 วิ่งราวทรัพย์ 2 2
2.4 ลักทรัพย์ 47 41
2.5 กรรโชกทรัพย์ 1 1
2.6 ฉ้อโกง 39 29
2.7 ยักยอกทรัพย์ 20 17
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 3 2
2.9 รับของโจร - -
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - -
2.11 วางเพลิง - -