ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 3 ฐานความผิดพิเศษ ปี 2559

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
3.1 ค้ามนุษย์ - - - - - - - - - - -  
3.2 พรบ.เด็ก - - - - - - - - - - - -
3.3 ลิขสิทธิ์ 1 1 - - 1 1 - - 9 9 - -
3.4 สิทธิบัตร - - - - - - - - - - - -
3.5 พ.ร.บ.การค้า - - - - - - - - - - - -
3.6 พ.ร.บ.คอมฯ - - - - - - - - - - - -
3.7 พ.ร.บ.บัตรอิเล็กฯ - - - - - - - - - - - -
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ - - - - - - - - - - - -
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวน - - - - - - - - - - - -
3.10 พ.ร.บ.อุทยานฯ - - - - - - - - - - - -
3.11 พ.ร.บ.สัตว์ป่า - - - - - - - - - - - -
3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม  -  -  -  -  -  -  -
3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์  -  -  -  -  -  -  -  -
3.14 พ.ร.บ.ขุด-ถมดิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร  -  -  -  -  -  -  -  -
3.16 พ.ร.บ.การฟอกเงิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3.17 พ.ร.บ.เก็บดอกเบี้ย  -  -  -  -  -  -  -  -

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
3.1 ค้ามนุษย์ - - - - - - - - - - -  
3.2 พรบ.เด็ก - - - - - - - - - - - -
3.3 ลิขสิทธิ์ - - - - 1 1 - - - - - -
3.4 สิทธิบัตร - - - - - - - - - - - -
3.5 พ.ร.บ.การค้า - - - - - - - - - - - -
3.6 พ.ร.บ.คอมฯ 1 1 - - 1 1 - - - - - -
3.7 พ.ร.บ.บัตรอิเล็กฯ - - - - - - - - - - - -
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ - - - - - - - - - - - -
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวน - - - - - - - - - - - -
3.10 พ.ร.บ.อุทยานฯ - - - - - - - - - - - -
3.11 พ.ร.บ.สัตว์ป่า - - - - - - - - - - - -
3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม - - - - -   - - - - - -
3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ - - - - -   - - - - - -
3.14 พ.ร.บ.ขุด-ถมดิน - - - - -   - - - - - -
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร - - - - -   - - - - - -
3.16 พ.ร.บ.การฟอกเงิน  - - - - -   - - - - - -
3.17 พ.ร.บ.เก็บดอกเบี้ย - - - - -   - - - - - -

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
3.1 ค้ามนุษย์ - -
3.2 พรบ.เด็ก - -
3.3 ลิขสิทธิ์ 12 12
3.4 สิทธิบัตร - -
3.5 พ.ร.บ.การค้า - -
3.6 พ.ร.บ.คอมฯ 2 2
3.7 พ.ร.บ.บัตรอิเล็กฯ - -
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ - -
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวน - -
3.10 พ.ร.บ.อุทยานฯ - -
3.11 พ.ร.บ.สัตว์ป่า - -
3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม - -
3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ - -
3.14 พ.ร.บ.ขุด-ถมดิน - -
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร - -
3.16 พ.ร.บ.การฟอกเงิน - -
3.17 พ.ร.บ.เก็บดอกเบี้ย - -