ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 4 รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2559

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต - - - - - - - - - - - -
- จำหน่าย 9 11 12 12 7 9 8 10 6 7 6 8
- ครอบครอง 8 8 7 7 6 7 5 5 4 4 8 8
- เสพ 26 26 11 11 19 19 11 11 11 11 11 11
อาวุธ - อาวุธปืน 1 1 5 5 7 7 3 4 1 1 8 8
- ระเบิด - - - - - - - - - - - -
การพนัน - สลากกินรวบ - - 5 5 2 2 - - 5 5 4 4
- ออนไลน์ - - - - - - 1 1 - - 4 9
- ทั่วไป 4 29 9 45 8 228 2 7 8 40 8 57
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - - - -
- ต่างด้าว - - 4 15 - - - - - - - -
- ประเวณี/ชักชวน 29 29 20 20  20 20 65 65 97 97
- บริการ -  - -  - - - - -  - - - -
- แอลกอฮอล์ - - 1 1 4 4 13 13  2 2 1 1
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์ - - - - - - - - - - - -
- ลักจักรยานยนต์ - - 1 1 1 1 - - -  - 2 2

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต - - - - - - - - - - - -
- จำหน่าย 14 15 18 24 18 23 7 7 17 17 11 12
- ครอบครอง 8 8 3 3 4 4 9 11 5 5 9 9
- เสพ 22 22 6 6 5 5 11 11 11 11 8 8
อาวุธ - อาวุธปืน 7 8 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2
- ระเบิด - - - - - - - - - - - -
การพนัน - สลากกินรวบ 7 7 1 1 1 1 - - 1 1 2 2
- ออนไลน์ - - 1 2 - - 2 2 - - - -
- ทั่วไป 11 66 8 41 9 41 2 9 9 27 4 17
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - - - -
- ต่างด้าว 2 2 1 1 - - - - - - - -
- ประเวณี/ชักชวน - - 25 25 13 13 9 9  24 24 106 106
- บริการ - - - - - - - - - - - -
- แอลกอฮอล์ - - 2 3 2 2 2 2 - - - -
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์ - - - - - -  -  - - - - -
- ลักจักรยานยนต์ - - 4 3 - - 2 3 - - - -

 

ประเภทความผิด รวม
จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต - -
- จำหน่าย 133 155
- ครอบครอง 76 79
- เสพ 152 152
อาวุธ - อาวุธปืน 48 50
- ระเบิด - -
การพนัน - สลากกินรวบ 28 28
- ออนไลน์ 8 14
- ทั่วไป 82 607
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์ - -
- ต่างด้าว 7 18
- ประเวณี/ชักชวน  408  408
- บริการ - -
- แอลกอฮอล์  27 28
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์ - -
- ลักจักรยานยนต์ 10 10