ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ปี 2560

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1 1  2  1 - - - - 1 1 1 1
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 4 4  2  - - - - - - - - -
1.3 พยายามฆ่า 1 1  -  - - - 2 2 1 1 2 2
1.4 ทำร้ายร่างกาย - -  -  - - - - - 2 2 3 3
1.5 ข่มขืน - -  1  - 1 1 - - - - - -
1.6 อื่น ๆ - - - - - - - - - - - -

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา - - - - - - -  - - -
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย - - - - - -  -  -  -  - - -
1.3 พยายามฆ่า - - - - - -  -  -  -  - 2 2
1.4 ทำร้ายร่างกาย 1 1 - - - - 1 1  -  - 1 1
1.5 ข่มขืน - - - - - -  - 2 2 - -
1.6 อื่น ๆ 1 1 - - - -  -  -  -  - 1 1

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 5 4
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 6 4
1.3 พยายามฆ่า 8 8
1.4 ทำร้ายร่างกาย 8 8
1.5 ข่มขืน 2 1
1.6 อื่น ๆ 2 2