ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2560

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.2 ชิงทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.3 วิ่งราวทรัพย์ 1 1 - - - - - - - - 2 2
2.4 ลักทรัพย์ 3 3 3 3 7 7 4 4 4 4 5 5
2.5 กรรโชกทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.6 ฉ้อโกง 3 1 - - - - 1 - 1 1 - -
2.7 ยักยอกทรัพย์ 2 - 3 2 2 2 - - - - - -
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย - - - - 2 2 - - 1 1 1 1
2.9 รับของโจร - - - - - - - - - - - -
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - - -
2.11 วางเพลิง - - - - - - - - - - - -
2.12 อื่น ๆ - - - - - - - - 1 1 2 2

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์ - - - - - - - - - - - -
2.2 ชิงทรัพย์ - - - - - - - - 1 1 - -
2.3 วิ่งราวทรัพย์ - - 2 2 - - - - 1 1 - -
2.4 ลักทรัพย์ 8 8 6 6 8 7 6 5 - - 4 4
2.5 กรรโชกทรัพย์ - - - - - - - - - - -
2.6 ฉ้อโกง 3 3 1 1 5 4 2 1 4 3 4 4
2.7 ยักยอกทรัพย์ 1 1 - - 3 3 1 1 - - 4 3
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย - - - - - - - - 3 3 - -
2.9 รับของโจร - - - - - - - - - - - -
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - - -
2.11 วางเพลิง - - - - - - - - - - - -
2.12 อื่น ๆ 2 2 4 4 1 1 - - 3 3 - -

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์ - -
2.2 ชิงทรัพย์ 1 1
2.3 วิ่งราวทรัพย์ 6 6
2.4 ลักทรัพย์ 58 56
2.5 กรรโชกทรัพย์ - -
2.6 ฉ้อโกง 24 18
2.7 ยักยอกทรัพย์ 16 12
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 7 7
2.9 รับของโจร - -
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - -
2.11 วางเพลิง - -
2.12 อื่น ๆ 13 13