ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 4 รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2560

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต - - - - - - - - - - - -
- จำหน่าย 3 4 19 19 19 25 8 8  2  2  1 1
- ครอบครองจำหน่าย - - - - - - - - 4 4 15 15
- ครอบครอง 4 4 3 3 9 8 6 7 5 5  5 5
- เสพ 5 5 12 12 14 14 7 7 15 15  21 21
อาวุธ - อาวุธปืน 2 2 5 5 4 4 3 3 6 7  7 8
- ระเบิด - - - - 2 2 - - 1 1 - -
- อื่น ๆ - - - - - - - - - - - -
การพนัน - สลากกินรวบ - - - - - - 4 4 - - - -
- ออนไลน์ - - - - - - - - - - - -
- ทั่วไป - - 8 25 8 30 7 24 3 6 10 10 
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - - - -
- ต่างด้าว - - - - - - - - - - 1 2
- ประเวณี/ชักชวน - - 14 14 - - 43 43 80 80 102 102
- สถานบริการ - - - - - - - - - - - -
- แอลกอฮอล์ - - 14 14 - - 1 2 - - 2 2
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์ - - - - - - - - - - - -
- ลักจักรยานยนต์ - - 1 1 - - - - - - - -

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต - - - - - - - - - - - -
- จำหน่าย 14 19 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2
- ครอบครองจำหน่าย - - 17 19 13 20 13 15 11 17 13 15
- ครอบครอง 8 8 19 19 10 11 6 6 4 4 13 15
- เสพ 26 26 1 1 6 6 8 8 8 8 11 11
อาวุธ - อาวุธปืน 4 4 3 3 5 5 4 4 - - 3 3
- ระเบิด - - - - - - - - - - - -
- อื่น ๆ 1 1 - - - - - - - - - -
การพนัน - สลากกินรวบ 2 2 - - 1 1 - - - - - -
- ออนไลน์ - - 2 2 - - - - - - - -
- ทั่วไป 7 35 7 49 15 78 5 19 13 81 2 2
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์ - - - - - - -   - - - -
- ต่างด้าว - - - - - - - - - - - -
- ประเวณี/ชักชวน 16 16 9 9 - - 20 20 35 35 94 94
- บริการ - - - - - - - - 1 2 - -
- แอลกอฮอล์ 6 8 8 8 3 7 - - 1 2 10 10
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์ - - - - - - - - - - - -
- ลักจักรยานยนต์ - - - - - - - - - - - -

 

ประเภทความผิด รวม
จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต - -
- จำหน่าย  73 159
- ครอบครองเพื่อจำหน่าย 86 191
- ครอบครอง 87 182
- เสพ 113 247
อาวุธ - อาวุธปืน 39 87
- ระเบิด 3 6
- อื่น ๆ 1 2
การพนัน - สลากกินรวบ 7 14
- ออนไลน์ 2 4
- ทั่วไป  85 434
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์ - -
- ต่างด้าว  1 3
- ประเวณี/ชักชวน 413 826
- บริการ 1 3
- แอลกอฮอล์ 45 98
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์ - -
- ลักจักรยานยนต์ 1 2