ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดีแบบรายปี

ประเภทความผิด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

 37 34  32 31 51 44 24 23    

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

2 2  4 4 1 0 2 2    

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

1 1  3 2 5 4 2 2    

1.3 พยายามฆ่า

12 11  7 7 2 2 4 4    

1.4 ทำร้ายร่างกาย

18 17  12 12 23 19 11 11    

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

4 3  3 3 10 9 4 3    

1.6 อื่น ๆ

0 0 3 3 10 10 1 1    

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

 112 92  142 127 208 146 124 104    

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

0 0 0 0 0 0 0 0    

2.2 ชิงทรัพย์

2 2 1 1 2 2 1 1    

2.3 วิ่งราวทรัพย์

 47 41  6 6 2 2 1 1    

2.4 ลักทรัพย์

1 1 64 61 82 65 65 59    

2.5 กรรโชกทรัพย์

39 29  0 0 1 0 0 0    

2.6 ฉ้อโกง

20 17  24 20 62 37 24 17    

2.7 ยักยอกทรัพย์

3 17 16 34 16 15 10    

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

0 7 7 9 8 9 8    

2.9 รับของโจร

0 0 0 1 1 1 1    

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

0 0 0 0 0 0 0    
2.11 วางเพลิง 0 0 0 0 0 0 0    
2.13 อื่น ๆ 0 0 23 16 15 15 8 7    

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

14   14 36 35 28 21 23 21    
 3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 0 0 2 1 2 2 2 2    
 3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 0  0 0 0 0 0 0 0    
 3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 12  12 10 10 12 9 6 6    
 3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร 0 0 0 0 0 0 0 0    
 3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 0 0 9 9 2 2 11 11    
 3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2 2 0 0 2 1 1 0    
 3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
        (ป.อา ม.269/1-269/7)
0 0 0 0 2 1 1 1    
 3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0    
 3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0    
 3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0    
 3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 0 0 0 0 0 0 0 0    
 3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 0 0 1 1 0 0 0 0    
 3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 0 0 0 0    
 3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 0 0 0 0 0 0 0    
 3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร 0 0 4 0 0 0 0    
 3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
           พ.ศ.
2542 - 2544
0 0 0 1 1 1 0    
 3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 0 0 10 10  6 4 1 1    
 ประเภทความผิด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จับกุม
(ราย) 
ผู้ต้องหา (ราย) จับกุม
(ราย) 
 ผู้ต้องหา (ราย)  จับกุม
(ราย)
ผู้ต้องหา (ราย)   จับกุม
(ราย)
 ผู้ต้องหา (ราย) จับกุม
(ราย) 
ผู้ต้องหา (ราย) 

 4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

669 1,549 1,008 1,323 1,012  1,301 828 1,073    
 4.1 ยาเสพติด 361 381 367 400  570 616 607 624    
 4.1.1 ผลิต 0 0 0 0  3 3 1 1    
 4.1.2 นำเข้า 0 0 0 0  0 0 0 0    
 4.1.3 ส่งออก 0 0 0 0  0 0 0 0    
 4.1.4 จำหน่าย 133 155 30 36  28 37 22 28    
 4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย 0 0 137 162  180 209 147 156    
 4.1.6 ครอบครอง 76 79 90 91  105 114 99 101    
 4.1.7 เสพยาเสพติด 152 152 110 111 254 253 338 338    
 4.1.8 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0    
 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 48 50 48 50 30 30 39 39    
 4.2.1 อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้) 0 0 18 20 0 0 0 0    
 4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) 48 50 27 27 29 29  39 39    
 4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน) 0 0 1 1 0 0  0 0    
 4.2.4 วัตถุระเบิด 0 0 1 1 1 1  0 0    
 4.2.5 อื่น ๆ 0 0 1 1 0 0  0 0    
 4.3 การพนัน 118 649 95 384 135 387 87  315    
 4.3.1 บ่อนการพนัน(เล่นพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)  0 0 0 0 0 0  2 74    
 4.3.2 สลากกินรวบ  28 28 6 6 2 2  7 7    
 4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 8 14 2 2 67 73  24 24    
 4.3.4 การพนันอื่น ๆ 82 607 87 376 66 312  54 210    
 4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 0 0 0 0 0 0  0 0    
 4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง  7 18 1 2 10 8  4 4    
 4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้า
        ประเวณี
408 408  90 87 241 241  59 59    
 4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  0 0 1 1 0 0  10 10    
 4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27 28 90 87 27 17  22 22    
 4.8.1 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551     90 87 27 17  22 22    
 4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493     0 0 0 0  0 0    

 ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์

10 10 0 0 1 1  4 3