ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน ธันวาคม 2560 กับ เดือน ธันวาคม 2561