ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ปี 2561

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา                        
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย             1 1 1 1    
1.3 พยายามฆ่า     1 1                
1.4 ทำร้ายร่างกาย 4 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1
1.5 ข่มขืน 1               1   1 1
1.6 อื่น ๆ                 1 1 2 2

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา      1                  
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 1 1  1               1 1
1.3 พยายามฆ่า                  1      
1.4 ทำร้ายร่างกาย 1    2  2    3  3    
1.5 ข่มขืน 1 1             2 2
1.6 อื่น ๆ 3 2          1    

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1  
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 5 4
1.3 พยายามฆ่า 2 1
1.4 ทำร้ายร่างกาย 23 17
1.5 ข่มขืน 10 4
1.6 อื่น ๆ 10 8