ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2561

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์                        
2.2 ชิงทรัพย์ 1 1                    
2.3 วิ่งราวทรัพย์     1 1             1 1
2.4 ลักทรัพย์ 4 3 6 6 4 3 4 4 7 6 6 6
2.5 กรรโชกทรัพย์                        
2.6 ฉ้อโกง 7 5     2 1 1   8 4 4 2
2.7 ยักยอกทรัพย์ 1   1   2 1 1 1 2 1 3 2
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 1 1 2 2     2 1        
2.9 รับของโจร                        
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่                        
2.11 วางเพลิง                        
2.12 อื่น ๆ 1 1 2 2 1 1 5 5        

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์                        
2.2 ชิงทรัพย์                      1 1
2.3 วิ่งราวทรัพย์                        
2.4 ลักทรัพย์ 5 5 8  13  11  10 10   4 4
2.5 กรรโชกทรัพย์                      
2.6 ฉ้อโกง 3 1 14   4  8 3
2.7 ยักยอกทรัพย์ 5 2 3    3 3
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 1 1          2      
2.9 รับของโจร                      1 1
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่                        
2.11 วางเพลิง                        
2.12 อื่น ๆ 2 2  2          1 1

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์    
2.2 ชิงทรัพย์  2 2
2.3 วิ่งราวทรัพย์  2 2
2.4 ลักทรัพย์ 82 60
2.5 กรรโชกทรัพย์    
2.6 ฉ้อโกง 61 22
2.7 ยักยอกทรัพย์ 32 15
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 9 6
2.9 รับของโจร 1 1
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่    
2.11 วางเพลิง    
2.12 อื่น ๆ 15 15