ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 3 ฐานความผิดพิเศษ ปี 2561

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
3.1 ค้ามนุษย์                        
3.2 พรบ.เด็ก                        
3.3 ลิขสิทธิ์                        
3.4 สิทธิบัตร                        
3.5 พ.ร.บ.การค้า                        
3.6 พ.ร.บ.คอมฯ                        
3.7 พ.ร.บ.บัตรอิเล็กฯ                        
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้                        
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวน                        
3.10 พ.ร.บ.อุทยานฯ                        
3.11 พ.ร.บ.สัตว์ป่า                        
3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม                        
3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์                        
3.14 พ.ร.บ.ขุด-ถมดิน                        
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร                        
3.16 พ.ร.บ.การฟอกเงิน                        
3.17 พ.ร.บ.เก็บดอกเบี้ย                        

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
3.1 ค้ามนุษย์      1                
3.2 พรบ.เด็ก                        
3.3 ลิขสิทธิ์  1                    
3.4 สิทธิบัตร                        
3.5 พ.ร.บ.การค้า  1                    
3.6 พ.ร.บ.คอมฯ                        
3.7 พ.ร.บ.บัตรอิเล็กฯ                        
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้                        
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวน                        
3.10 พ.ร.บ.อุทยานฯ                        
3.11 พ.ร.บ.สัตว์ป่า                        
3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม                        
3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์                        
3.14 พ.ร.บ.ขุด-ถมดิน                        
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร                        
3.16 พ.ร.บ.การฟอกเงิน  1                    
3.17 พ.ร.บ.เก็บดอกเบี้ย            1          

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
3.1 ค้ามนุษย์ 2 2
3.2 พรบ.เด็ก    
3.3 ลิขสิทธิ์ 12 9
3.4 สิทธิบัตร    
3.5 พ.ร.บ.การค้า 2 2
3.6 พ.ร.บ.คอมฯ 2 1
3.7 พ.ร.บ.บัตรอิเล็กฯ 2 1
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ 1 1
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวน    
3.10 พ.ร.บ.อุทยานฯ    
3.11 พ.ร.บ.สัตว์ป่า    
3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม    
3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์    
3.14 พ.ร.บ.ขุด-ถมดิน    
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร    
3.16 พ.ร.บ.การฟอกเงิน 1 1
3.17 พ.ร.บ.เก็บดอกเบี้ย 6 4