ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 4 รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2561

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต                        
- จำหน่าย                        
- ครอบครองจำหน่าย                        
- ครอบครอง                        
- เสพ                        
อาวุธ - อาวุธปืน                        
- ระเบิด                        
การพนัน - สลากกินรวบ                        
- ออนไลน์                        
- ทั่วไป                        
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์                        
- ต่างด้าว                        
- ประเวณี/ชักชวน                        
- สถานบริการ                        
- แอลกอฮอล์                        
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์                        
- ลักจักรยานยนต์                        

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต                        
- จำหน่าย  2  1  2  4    
- ครอบครองจำหน่าย  11 11   22 24   15 17   17 19  10  11  23  27
- ครอบครอง  5 10  11  12  14  12  12  7 7
- เสพ  29  29  24 24   17 17   17 17  17 17  18 18
อาวุธ - อาวุธปืน  5  5  3     1 1
- ระเบิด              1  1        
- อื่น ๆ                        
การพนัน - สลากกินรวบ                     1 1
- ออนไลน์  40 46                     
- ทั่วไป  4 25   23  3 22  20  3 15
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์                        
- ต่างด้าว  1  2  3  1            
- ประเวณี/ชักชวน  18  18  5     29  28  13  13  3 3
- บริการ                        
- แอลกอฮอล์  13    1     5 5
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์                        
- ลักจักรยานยนต์                        

 

ประเภทความผิด รวม
จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต 3 3
- จำหน่าย 28 37
- ครอบครองเพื่อจำหน่าย 180 209
- ครอบครอง 105 114
- เสพ 254 253
อาวุธ - อาวุธปืน 29 29
- ระเบิด 1 1
การพนัน - สลากกินรวบ 2 2
- ออนไลน์ 67 73
- อื่น ๆ 135 387
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์    
- ต่างด้าว 9 10
- ประเวณี/ชักชวน 241 241
- บริการ    
- แอลกอฮอล์ 27 17
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์    
- ลักจักรยานยนต์ 1 1