ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน กุมภาพันธ์ 2561 กับ เดือน กุมภาพันธ์ 2562