ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน กรกฎาคม 2561 กับ เดือน กรกฎาคม 2562