ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน สิงหาคม 2561 กับ เดือน สิงหาคม 2562