ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน ตุลาคม 2561 กับ เดือน ตุลาคม 2562