ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน พฤศจิกายน 2561 กับ เดือน พฤศจิกายน 2562