ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ปี 2562

 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา      2 2                
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย 1 1             1 1    
1.3 พยายามฆ่า 1 1 2 2                
1.4 ทำร้ายร่างกาย 2 2             3 3 1 1
1.5 ข่มขืน         1 1 1 1 2 1    
1.6 อื่น ๆ                        

 

เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา                        
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย                        
1.3 พยายามฆ่า     1 1                
1.4 ทำร้ายร่างกาย     2 2                
1.5 ข่มขืน                        
1.6 อื่น ๆ     1 1                

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา    
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงตาย    
1.3 พยายามฆ่า    
1.4 ทำร้ายร่างกาย    
1.5 ข่มขืน