ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2562

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์                        
2.2 ชิงทรัพย์             1 1        
2.3 วิ่งราวทรัพย์                        
2.4 ลักทรัพย์ 6 5 7 6 4 3 4 4 12 12 6 6
2.5 กรรโชกทรัพย์                        
2.6 ฉ้อโกง 2 2 1 1         1 1 1 0
2.7 ยักยอกทรัพย์         2 2     3 1 1 0
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 1 1 3 3     1 1     2 1
2.9 รับของโจร                 1 1    
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่                        
2.11 วางเพลิง                        
2.12 อื่น ๆ 1 1         2 2     3 3

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์                        
2.2 ชิงทรัพย์                        
2.3 วิ่งราวทรัพย์         1 1            
2.4 ลักทรัพย์ 12 11 1 1 7 6            
2.5 กรรโชกทรัพย์                        
2.6 ฉ้อโกง 2 2 8 5 3 1            
2.7 ยักยอกทรัพย์ 3 3 1 1 4 2            
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย 2 2                    
2.9 รับของโจร                        
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่                        
2.11 วางเพลิง                        
2.12 อื่น ๆ 1 1     1 0            

 

ประเภทความผิด รวม
เกิด จับ
2.1 ปล้นทรัพย์    
2.2 ชิงทรัพย์    
2.3 วิ่งราวทรัพย์    
2.4 ลักทรัพย์    
2.5 กรรโชกทรัพย์    
2.6 ฉ้อโกง    
2.7 ยักยอกทรัพย์    
2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย    
2.9 รับของโจร    
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่    
2.11 วางเพลิง