ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 4 รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2562

  

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต         1 1            
- จำหน่าย 2 2 7 8 1 1 1 1 3 4    
- ครอบครองจำหน่าย 12 13 12 13 14 14 10 10 18 20 16 16
- ครอบครอง 8 8 7 5 17 17 6 6 8 8 15 17
- เสพ 29 29 19 19 39 39 32 32 41 41 52 52
อาวุธ - อาวุธปืน 3 3 2 2 3 3 2 2 5 5 4 4
- ระเบิด                        
การพนัน - บ่อนการพนัน                 1 31    
- สลากกินรวบ                 3 3 1 1
- ออนไลน์                        
- ทั่วไป     3 17 7 27 2 14 4 9 7 36
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์                        
- ต่างด้าว                        
- ประเวณี/ชักชวน 35 35 1 1 10 10         4 4
- สถานบริการ                        
- แอลกอฮอล์ 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2    
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์                        
- ลักจักรยานยนต์                 1 1 1 1

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต                        
- จำหน่าย 5 7 1 2 2 3            
- ครอบครองจำหน่าย 19 21 16 19 12 13            
- ครอบครอง 10 11 10 10 8 9            
- เสพ 33 33 39 39 27 27            
อาวุธ - อาวุธปืน 5 5 6 6 4 4            
- ระเบิด                        
- อื่น ๆ         10 40            
การพนัน - บ่อนการพนัน 1 43                    
- สลากกินรวบ                        
- ออนไลน์     6 6                
- ทั่วไป 5 25 10 19                
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์                        
- ต่างด้าว     1 1 1 1            
- ประเวณี/ชักชวน     9 9                
- บริการ                        
- แอลกอฮอล์     7 7 4 4            
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์                        
- ลักจักรยานยนต์                        

 

ประเภทความผิด รวม
จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต    
- จำหน่าย    
- ครอบครองเพื่อจำหน่าย    
- ครอบครอง    
- เสพ    
อาวุธ - อาวุธปืน    
- ระเบิด    
การพนัน - สลากกินรวบ    
- ออนไลน์    
- อื่น ๆ    
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์    
- ต่างด้าว    
- ประเวณี/ชักชวน    
- บริการ    
- แอลกอฮอล์    
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์    
- ลักจักรยานยนต์