ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 กับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563