ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน พฤษภาคม 2562 กับ เดือน พฤษภาคม 2563