ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน สิงหาคม 2562 กับ เดือน สิงหาคม 2563