ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน ธันวาคม 2562 กับ เดือน ธันวาคม 2563