โครงการปันน้ำใจส่งต่อเครื่องแบบเก่าให้ผู้ขาดแคลน

ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 
1. ชื่อโครงการ              โครงการปันน้ำใจส่งต่อเครื่องแบบเก่าให้ผู้ขาดแคลน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

3. เจ้าของโครงการ       สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

4. ปีงบประมาณ            2562

5. หลักการและเหตุผล
         ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สุชาติ  ธีระสวัสดิ์  จเรตำรวจแห่งชาติ รับพระราชทานผ้าเครื่องแบบสีกากี (ผ้าสี สนว.01) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อเย็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือสั่งการให้ข้าราชการตำรวจทุกนายแต่งเครื่องแบบด้วยสีพระราชทานโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้ดำเนินการแจกจ่ายผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบ และสนับสนุนเงินสำหรับตัดเครื่องแบบให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อนำไปดำเนินการตัดเครื่องแบบตามสีพระราชทานและใส่โดยพร้อมเพรียงกันภายในเดือนมีนาคม 2561 ทำให้เครื่องแบบเก่าไม่ได้ใช้ ซึ่งต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโครงการรับบริจาคเครื่องแบบเก่าที่ไม่ใช้แล้วทั้งเครื่องแบบปกติ และคอแบะ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ขาดแคลน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
         สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ มีข้าราชการตำรวจในสังกัดกว่า 280 นาย ได้สั่งการให้ข้าราชการ ตำรวจในสังกัดแต่งเครื่องแบบตามสีพระราชทาน ทำให้มีเครื่องแบบเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจส่งต่อเครื่องแบบเก่าให้ผู้ขาดแคลน ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์” โดยรับบริจาคทั้งเครื่องแบบปกติ และคอแบะ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ขาดแคลนเสื้อผ้า ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือนำไปสมทบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

6. วัตถุประสงค์
          1. เพื่อรับบริจาคเครื่องแบบเก่าจากข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
          2. เพื่อนำเครื่องแบบเก่าที่รับบริจาคไปมอบให้ผู้ขาดแคลนเสื้อผ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
          3. เพื่อนำเครื่องแบบเก่าที่รับบริจาคไปสมทบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อสั่งการ

7. เป้าหมาย
          1. รับบริจาคจากข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 
          2. ผู้ขาดแคลนเสื้อผ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

8. วิธีการดำเนินโครงการ
          8.1 เปิดรับบริจาคเครื่องแบบเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากข้าราชการตำรวจในสังกัด เริ่มรับบริจาคครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 หรือก่อนการประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ประจำเดือน มีนาคม 2561
          8.2 นำเครื่องแบบเก่าที่ได้จากการรับบริจาคตาม ข้อ 4.1 ส่งมอบให้ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมบริหารประจำเดือนที่มีการรับบริจาค เริ่มครั้งแรกในการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือน มีนาคม 2561

9. ระยะเวลาดำเนินงาน
          - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

10. สถานที่ดำเนินงาน
          - 
สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 

11. งบประมาณดำเนินงาน
          - 
งบประมาณปกติของหน่วย 

12. การติดตามและรายงานผล
          12.1 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน
          12.2 นำข้อมูลหรือเครื่องแบบเก่าที่ได้รับบริจาคมามอบหรือแจ้งในที่ประชุมบริหารประจำเดือน ทุกเดือน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          13.1 ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับบริจาค
          13.2 ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรภาค 3 และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ