ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

     : ที่อยู่ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     : โทรศัพท์044 613 750

 

อำนาจหน้าที่

     ข้าราชการตุลาการ คือ ข้าราชการผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีรวมตลอดถึงผู้ช่วยผู้พิพากษา และข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น


     : ข้าราชการศาลยุติธรรม คือ ข้าราชการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการธุรการ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม

 

ภารกิจ/วัตถุประสงค์

     1.1 เพื่อให้การบริการผู้ติดต่อราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

     1.2 การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ
     1.3 ประหยัดงานงบประมาณ
     2.1 ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐฉบับธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
     2.2 การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
     2.3 ประชาชนได้รับความเป็นธรรม
     3.1 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     3.2 ประหยัดงบประมาณ

 แผนที่