ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ทำบุญกองทุนละ 9 บาท เวลา 19.00 น.อธิษฐานจิต ณ กุฏิวิปัสนากรรมฐานปทุมสังฆวิสุทธิ์ หลวงพ่อพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์อธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนา

          เวลา 19.00 น. (ผ้าป่ากรรมฐาน) สมทบทุนการศึกษาสามเณรในเครือข่ายหลวงพ่อพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ เพื่อหาทุนสงเคราะห์สามเณรยากจนเรียนนักธรรมบาลี มัธยมศึกษาอุดมศึกษา พระพุทธองค์ท่านตรัสสั่งให้พระเณรปฏิบัติบูชาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามมหาสติปัฎฐาน 4 ทรงตรัสแสดงเฉพาะทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์และวิธีทุกข์ โดยที่พระองค์มิได้ตรัสแสดงถึงสุขเลย เพราะทรงเห็นว่าเมื่อทุกข์ดับสุขก็เกิดขึ้นเอง พระองค์ตรัสรู้ธรรมบนดินนิพพานบนดิน การให้การศึกษาสามเณรให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีเพื่อนำคำสอนไปเผยแผ่จึงเป็นสาระสำคัญ นักบวชจึงไม่จำเป็นเกี่ยวข้องวัตถุนิยมจนมากเกินไปจะเกิดความมัวหมอง เกิดกิเลสมลทินในด้านทรัพย์สินเงินทองเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติธรรม ในหลวงท่านตรัสว่าการทำบุญปิดทองหลังพระได้บุญกุศลสูงสุด เทวดาฟ้าดินอนุโมทนา พระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ท่านสอนว่า ในเนื้อที่ 1 ปรณูเทวดาอยู่ได้ 8 องคื การทำบุญให้การศึกษาธรรมจึงชนะการให้ทั้งปวง ผู้บริจาคจะได้บุญมาก มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อม

          อาตมา พระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ แห่งวัตปทุมคงคา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 เพื่อเรียนนักธรรมบาลีและมัธยมศึกษาและชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัย ในเครือข่ายพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ ทุนการศึกษานี้จะนำไปสงเคราะห์ โดยใช้วิจารณญาณปัญญาครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ โดยมีคติธรรมว่า รู้ซื่อ ๆ อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นจึงจะเป็นบุญจริงๆ เมื่อสามเณรเรียนจบชั้นสูงแล้วจะเป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการรักษาศาสนาให้มั่นคง อาตมาจะขอเผยแผ่บุญในอายุขัยอาตมาเท่านั้น บัดนี้เข้าสู่วัชราภาพแล้วอีกไม่นานก็เข้าสู่สุขคติภพ ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทเรื่องบุญ ไม่มีการบังคับจิตใจผู้ใดทำบุยทั้งสิ้น เป็นศรัทธาปัญญายึดมั่นในความพอเพียงบุญนั้นผู้ใดทำผู้นั้นได้บุญ ไม่มีการซื้อขายบุญ มีสติมีีมรรค 8 เป็นทางเดินของจิต หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงท่านสินไว้ว่าอย่าสงสัยบาปบุญ ให้สงสัยใจเจ้าของเท่านั้นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง เมื่อทำบุญหรือบาปย่อมกระเทือนจิตเจ้าของ อาตมาไม่มีจริตแอบแฝงหากินกับศาสนาปฏิบัติธรรมตามภูมิธรรมปัญญาแบบรู้ซื่อๆ กุฏิเจ้าอาวาสมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความอนิจจังทุกขังอนัตตา บวชมาตั้งแต่อายุ 20 ปี มีเพียงอุปถัมภ์ลูกศิษย์สามเณรในเครือข่ายให้ได้รับการศึกษาตามกำลังเท่านั้น เพื่อรักษาเยาวชน เพราะเชื่อว่าการให้ปัญญาคือบุญกุศลที่แท้จริง

 

*หมายเหตุ ขอให้ท่านส่งเงินทำบุญทางธนาคาร ในนามพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

                สาขาอำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 008-1-85602-8 (ออมทรัพย์) และ ธนาคารออมสิน

                สาขาอำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020017562348 (เผื่อเรียก) โอนเงินก่อนวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

                พระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ โทร. 085-1254523 สถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตา เอฟเอ็ม 103.25 สาธุ

                ปล.ท่านจะฝากโอนเงินทางตู้รับฝากเงินทางธนาคารก็ได้ ขอให้ท่านจำหน่ายเลขบัญชีพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์

                ระบบธนาคารจะโอนเงินทำบุญทันที

                อนึ่ง ถ้าท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตร ขอให้ท่านมีจดหมายจ่าหน้าซอง ส่งศูนย์มรดกธรรม

                หลวงพ่อพระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์ 301/407 ถนนรามคำแหง 68 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240