เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาพอเพียง

          ด้วยศูนย์แว่นตาไทยได้จัดทำโครงการ "แว่นคาพอเพียง" เพื่อออกให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสายตา เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปัจจุบันนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในยุคการปฎิรูปและพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จำเป็นที่จะต้องปรับตัวในการปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดดยยึดถือประสิทธิภาพและความสำเร็จของงานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เพื่อสนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

          ศูนย์แว่นไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในการสร้างความผาสุขและความมั่นคงในสังคม จึงจัดทำโครงการแว่นตาพอเพียงออกให้บริการแก่ข้าราชการ ใน

ราคาพิเศษเพียง ๓๐๐ บาท ทุกปัญหาสายตา (จากราคาปกติ ๗๐๐-๑๐๐๐ บาท) 

เพื่อลดภาระรายจ่ายของครอบครัวและเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ตอสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป 

           ในการนี้ศูนย์แว่นตา ได้จัดหน่วยบริการออกให้บริการท่านถึงสถานีตำรวจภูธรเมือง ทุกจังหวัด (รอรับแว่นายใน ๑๕ นาที) โดยจัดสรรแว่นตาให้จำนวนจำกัดเพียง สถานีละ ๕๐ ท่านเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ขอความอนุเคราะห์แจ้งศูนยื เพื่อนัดหมาย วัน /เวลา ออกให้บริการก่อน ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๙-๖๕๗๕-๘๒๓๖ , ๐๙-๐๔๔๙-๔๖๑๑ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

           มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม

            โทรศัพท์ ๐๙-๖๕๗๕-๘๒๓๖ , ๐๙-๐๔๔๙-๔๖๑๑

           สำหรับผู้ประสานงาน รับแว่นตาสมนาคุณฟรี จำนวน ๓ ท่าน