ศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยภาคใต้

 

         ด้วยได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในภาคใต้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และได้ทวีความรุนแรงขึ้นมากขึ้นช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง อีกทั้งในขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน

         ในการนี้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น ณ ฝ่ายความมั่นคง ชั้น ๑ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ หมายเลขโทร ๐ ๔๔ ๖๑๒๒ (๑๐๕) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด้งนั้น จึิงขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่ฝ่ายความมั่นคง ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่ออำเภอเมืองบุรีรัมย์จะได้มอบให้จังหวัดบุรีรัมย์นำส่งต่อเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป