ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

           ด้วยสำนักเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้จริง สำนักฯได้รับอนุมัติให้ ผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของทางราชการ

           หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมฯ สามารถ Download เอกสาร และสมัครอบรมได้ที่ Website : goo.gl/muNI4a

           การชำระค่าลงทะเบียนมี 3 ช่องทาง ดังนี้

                  1. ธนาณัติ สั่งจ่าย : คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ องเมือง จ.ขอนแก่น 40002

                       ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 4002

                  2. ชำระด้วยตนเอง : ที่หน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  3. โอนเงิน : เลขที่บัญชี 551-3-00559-9 ชื่อบัญชี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ประเภทกระแสรายวัน) ธนาคารไทยพาณิชย์

                       สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ผู้สมัครแจ้งสำเนาใบโอนเงินพร้อมรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินไปยังหมายเลขโทรสาร

                       043-009700 ถึงคุณอำไพ พงษ์สุวรรณ หรือที่่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ (หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 14 วัน โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42042 โทรสาร : 043-202351 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 0 4300 9700 ต่อ 42050 แฟกซ์ 0 4320 2351 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.