โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 

1. ชื่อโครงการ              โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

3. เจ้าของโครงการ       สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

4. ปีงบประมาณ            2563

5. หลักการและเหตุผล
          เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการครองชีพของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

6. วัตถุประสงค์
         1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ตำรวจและครอบครัวใช้จ่ายอย่างประหยัด
         2. เพื่อลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ
         3. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่างร่วมกัน

7. วิธีดำเนินการ
          1. ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว และจัดแปลงผักในบ้านของตนเองจำนวนเพียงพอสำหรับเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
          2. เตรียมดินตาข่ายกั้นสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายพืชฝักที่ปลูก
          3. เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชนิต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี ผักบุ้งจีน คะน้า ผักกาด ผักชี หอม เป็นต้น
          4.เตรียมน้ำสำหรับรดผัก ตลอดทั้งอุปกรณ์ ต่างๆเช่น จอบเสียม คลาด บัวรดน้ำ เป็นต้น

8. ระยะเวลาดำเนินการ
          - ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปงบประมาณ

9. ใช้งบประมาณ
          - งบประมาณปกติของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
          - ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นปกติของหน่วยงาน

10. การติดตามและรายงานผล
          - ให้งานชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติให้ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบ ทุกระยะ 3 เดือน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          2. ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้
          3. เศรษฐกิจในภาพรวมของหน่วยงานดีขึ้น