วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของ สภานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

       

  

พันธกิจ (หลัก)

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดอาญา

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร

พันธกิจ (รอง)

1. บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและ ความต้องการของแต่ละพื้นที่

4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย